Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc má titul za třídění odpadu

19.09.2023 | Vítězné ocenění mezi městy, které nejlépe třídí komunální odpady, patří Olomouci. Město obsadilo první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži O keramickou popelnici. Zástupce úspěšných měst a obcí dnes ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. ...

Za vysloužilý elektrospotřebič do zoo zdarma

01.09.2023 | Na první zářijovou sobotu připravila Zoo Olomouc hned dvě akce. Návštěvníky čeká Den pro zoologické zahrady a akce S vysloužilci zdarma do zoo. ...

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2023

02.01.2023

Od 1. 1. 2023 je zahájen výběr poplatku za komunální odpad dle vyhlášky č. 11/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území města Olomouce (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Forms:

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2023: 804 Kč (402 Kč na poplatníka, který v daném kalendářním roce nedovrší 16 let)
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2023

 

Poplatková povinnost poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je omezen ve svéprávnosti a má opatrovníka, přechází po datu splatnosti (31.5.2023) na zákonného zástupce či opatrovníka.

Poplatek pro rok 2023 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci (podrobnosti níže)

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku je vlastník nemovité věci (fyzické i právnické osoby) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení nebo název, obecný identifikátor (byl-li přidělen), místo pobytu nebo sídlo, případně adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

Způsob úhrady poplatku:

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem z účtu:

 • č.ú.: 19-1801731369/0800
  variabilní symbol: 1337
  specifický symbol: rodné číslo poplatníka (IČO u vlastníků nemovitostí, jež nejsou fyzickou osobou)
 • • pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo, IĆO (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: [email protected] s označením „pro oddělení místních poplatků“

Hotově nebo kartou na pokladně magistrátu:

 • je nutné uvést své jméno a příjmení (název), trvalé bydliště (sídlo) a rodné číslo (IČO)
 • na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc
 • od 2.1. do 31.5. kalendářního roku také na pokladně magistrátu, oddělení místních poplatků, pokladna je umístěna v přízemí (v hale objektu NAMIRO) Palackého 14, Olomouc
 • od 1.2. do 31.5. kalendářního roku také na detašovaných pracovištích magistrátu

Prostřednictvím Portálu Olomoučana https://portal.olomouc.eu

Platba se hradí jednotlivě za každého poplatníka. Osoby, které jsou ve statutárním městě Olomouc v postavení poplatníka několikrát (např. z titulu přihlášení a zároveň titulu vlastnictví nemovité věci nebo pouze z titulu vlastnictví více nemovitostí) mohou platit poplatek hromadně pouze za svou osobu na své rodné číslo (IČO).

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě, že poplatníkovi vznikl vratitelný přeplatek (200,-Kč a více), může správce poplatku požádat o jeho vrácení, použití na úhradu nedoplatku jiného poplatníka nebo převod na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce poplatku. Žádost o vrácení přeplatku.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v městě a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Dále je od poplatku osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 • v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 • je narozena v příslušném kalendářním roce,
 • se zdržuje nepřetržitě v zahraničí po dobu delší než 1/2 roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,
 • je čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty nezletilé děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,
 • je přihlášena k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, a která v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Olomouc a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.

Od poplatku se osvobozuje statutární město Olomouc a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Olomouc.

Úleva ve výši 50 % se poskytuje nezletilému poplatníkovi, který v daném kalendářním roce nedovrší 16 let.

Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2023 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. Nárok na osvobození či úlevu tedy nemusí hlásit např. osoby, které dovrší 80 a více let věku, osoby narozené v přísl. kalendářním roce, osoby, jež mají nárok na 50 % úlevu z důvodu nedovršení 16 let v daném kalendářním roce apod.

Podání lze činit osobně, prostřednictvím České pošty, s.p. nebo elektronicky:

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

V případě nejasností se můžete informovat na Magistrátu města Olomouce, oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 611-612, 588 488 617-621.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, telefon 588 488 335.

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku:

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU A POPLATKY
Od 1. února do 31. května mohou občané hradit poplatky za komunální odpad i na níže uvedených adresách detašovaných pracovišť MMOl.
Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00
Droždín, budova MŠ, Gagarinova 17 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00–12:00
Holice, Náves Svobody 41 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30  
Chomoutov, Horecká 2 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00
Lošov, Svolinského 64/15 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30  
Nedvězí, Jilemnického 29 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30  
Nemilany, Lidická 31 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00-12:00
Radíkov, Náprstkova 1 středa 13:00–16:30  
Slavonín, Kyselovská 74 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00
Svatý Kopeček, Sadové náměstí 7 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00–12:00
Topolany, Nedbalova 8 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30  

Na detašovaných pracovištích mohou občané zaplatit rovněž poplatek za psy, mohou si zde nechat ověřit podpisy a listiny, nebarevně okopírovat mnohé osobní i úřední materiály, na vyžádání obdrží veškeré tiskopisy a žádosti odborů MMOl.

Archiv vyhlášek upravující poplatek za komunální odpad

Informace o odpadovém hospodářství na www.olomouctridi.cz.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc