Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Informace k platbě a formulář k oznámení společného zástupce

01.01.2021

Information in English
Notification of a duty to pay the Fee by a natural person residing in Olomouc

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každá fyzická osoba, která má v obci Olomouc trvalý pobyt a cizinci s vybranými typy pobytů (viz. podrobné informace). A dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 12/2020 statutárního města Olomouc.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2021: 804 Kč.
Termín pro úhradu poplatku: do 31. 5. 2021.

V podrobných informacích naleznete také podmínky pro splnění ohlašovací povinnosti, která vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 12/2020.

Podrobné informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2021, včetně formulářů.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář Oznámení o hromadné platbě.

V případě platby za jednu osobu není třeba vyplňovat Oznámení o hromadné platbě.
Platba je dostatečně identifikována variabilním a specifickým symbolem.

Informace o odpadovém hospodářství na www.olomouctridi.cz.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc