Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2020

02.01.2020

Od 1. ledna 2020 platí vyhláška č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky je pro rok 2020 stanovena výše sazby poplatku za komunální odpad v částce 816,-- Kč na poplatníka.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 31. 5. 2020 a možnost využití internetu pro oznámení o provedené hromadné platbě. Poplatek na pokladnách je možné hradit od 2.1.2020 od 8.00 hodin.

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2020: 816,-- Kč

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2020

Poplatek pro rok 2020 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci.

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2020 osvobozena, ale tito poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, či došlo k její změně či zániku. K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, případně adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
 • vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna
 • vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  • poplatníci, kteří v roce 2020 dovrší 80 a více let věku,
  • poplatníci narozeni v roce 2020,
  • ve výši 50 % poplatníci, kteří v roce 2020 nedovrší 16 let- tito poplatníci zaplatí dle vyhlášky poplatek ve výši 408,-- Kč za rok 2020. Jde o poplatníky narozené od 1.1.2005 do 31.12.2019,
  • poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2020 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatek lze platit složenkou, která je k dispozici na oddělení místních poplatků, Palackého 14, dále hotově i kartou na pokladnách oddělení místních poplatků, Palackého 14, 779 11 Olomouc (pokladny poplatku za komunální odpad jsou umístěny v přízemí (v hale) objektu NAMIRO), na hlavní pokladně magistrátu (v budovách Palackého 14 a Hynaisova 10), nebo převodem z účtu (příkaz k úhradě se nachází na druhé straně složenky). Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č.ú. 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol celé rodné číslo. Pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: podatelna@olomouc.eu označením „pro oddělení místních poplatků“.

Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář. Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplníte a odešlete správci poplatku. Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese www.olomouc.eu. Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Magistrátu města Olomouce, oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, telefon: 588 488 335.

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku:

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU A POPLATKY
Od 1. února do 31. května mohou občané hradit poplatky za komunální odpad i na níže uvedených adresách detašovaných pracovišť MMOl.
Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Droždín, budova MŠ, Gagarinova 17 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00–13.00
Holice, Náves Svobody 41 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 úterý 8.00–12.00
Chomoutov, Horecká 2 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Lošov, Svolinského 64/15 pátek 9.00–12.00, 13.00–17.00  
Nedvězí, Jilemnického 29 uterý 9.00–12.00, 13.00–17.00  
Nemilany, Lidická 31 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00-13.00
Radíkov, Náprstkova 1 středa 13.00–17.00  
Slavonín, Kyselovská 74 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Svatý Kopeček, Sadové náměstí 7 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00  
Topolany, Nedbalova 8 úterý 9.00–12.00, 13.00–17.00  

Na detašovaných pracovištích mohou občané zaplatit rovněž poplatek za psy, mohou si zde nechat ověřit podpisy a listiny, nebarevně okopírovat mnohé osobní i úřední materiály, na vyžádání obdrží veškeré tiskopisy a žádosti odborů MMOl.

Archiv vyhlášek upravující poplatek za komunální odpad

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc